Algemene Voorwaarden

Datum laatste aanpassing: 3 november 2020

General conditions

Bij GDC Networks willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze Opdrachtgevers zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in GDC Networks stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en voorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren. GDC Networks kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Ondernemingsgegevens GDC Networks

Naam en rechtsvorm: GDC Networks BV
Adres: Desteldonkdorp 26
Postcode en gemeente: 9042 Gent
Ondernemingsnummer: BE 0753 924 580

Adresgegevens GDC Networks - Kortrijk

Adres: Dreef ter Elst 12
Postcode en gemeente: 8560 Gullegem

Contactgegevens

Telefoon: +32 56 92 29 92
Email: sales@gdcnetworks.eu
Website: www.gdcnetworks.eu

Artikel 1. Algemene bepalingen

GDC Networks, een BV met maatschappelijke zetel te Desteldonkdorp 26, 9042 Gent BE.0753.924.976, (hierna “GDC Networks”) biedt haar Opdrachtgevers enkele soorten IT-Netwerkingdiensten aan:

 • Cloud Networking Servicing:
  We houden de alerts en anomaliën van de netwerkapparatuur in de gaten. We nemen het doorgeefplicht op ons; we melden de klant van het probleem en proberen zelf al een initiele oplossing (bv herstarten van de switch, controleren juiste instelling, etc…). De Opdrachtgever kan kiezen ofdat dit in huis opgelost wordt of ons aannemen op uurtarief om het op te lossen
 • On-Premise Network Servicing:
  Zelfde als hierboven maar we komen maandelijks langs bij de Opdrachtgever om fysieke controles uit te voeren. Meestal lossen we dit dan onmiddellijk op naar ons kunnen zonder een meerprijs. Indien de klant in-huis informaticapersoneel heeft kan hun hulp vereist zijn voor resolutie van eventuele problemen.
 • Firmware updating:
  Nieuwe versies eerst intern uittesten en dan pas uitrollen gefaseerd over de Opdrachtgevers heen. We zorgen dat we ter plaatse kunnen komen als de update zou falen en het netwerk onbereikbaar zijn. We voorzien op opvolgende werkdag een urgentieslot om ons beschikbaar te houden bij eventuele falen van de firmwareupdate ter plaatse te komen.
 • Cloud Backup Configuration:
  We nemen een geautomatiseerde wekelijkse backup van de configuratie naar onze eigen servers.
 • Optimization Analisys/Threat Management Service/UniFi Hotspot Upkeep/Radius Database Upkeep:
  Dit zijn functionaliteiten ingebakken in de toestellen waarop we de instellingen en het onderhoud ervan op ons nemen. GDC Networks is niet verantwoordelijk voor veranderingen van functionaliteit door de fabrikant van het materiaal.
 • De Service Packs (Basic/Professional/Enterprise):
  Dit is een combinatie deal van de bovenstaande punten.
 • IT-Netwerking

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op al haar opdrachtgevers (huidige, voormalige en toekomstige), bij elk bezoek op de website en gebruik van onze diensten door een Opdrachtgever (hierna de “Opdrachtgever”).

In deze Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • GDC Networks: “Het netwerk van onze twee ondernemingen gevestigd in Kortrijk en in Gent”
 • Opdrachtgever: “de wederpartij van GDC Networks.”
 • Overeenkomst: “elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van GDC Networks.”

Artikel 2. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden

Door de website te bezoeken gaat de Opdrachtgever akkoord dat hij of zij deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door GDC Networks aanvaard zijn. Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van bepalingen van de Voorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Voorwaarden onverlet.

Door een bezoek aan onze website, het bekijken, openen of anderszins gebruik maken van één of meerdere diensten of informatie gemaakt, verzameld, gecompileerd of ingediend bij GDC Networks, erkent u uitdrukkelijk precontractueel in kennis te zijn gesteld met onze Voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Als u niet wilt te worden gebonden aan onze Voorwaarden is uw enige optie onze website niet te bezoeken, te bekijken of anderszins gebruik te maken van één of meerdere diensten en producten aangeboden door GDC Networks, tenzij schriftelijk overeengekomen. U begrijpt, accepteert en bent het er mee eens dat deze voorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en GDC Networks vastleggen.

Artikel 4. Bestellingen en offertes

Bestellingen die in naam van de Opdrachtgever worden geplaatst, worden geacht te zijn geplaatst door de Opdrachtgever en zijn bindend. GDC Networks heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling en/of opdracht, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. een vooruitbetaling, of andere zekerheidsstelling, en kan zonder opgave van redenen een bestelling van de Opdrachtgever weigeren.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende diensten en producten. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van GDC Networks van de bestelling van de Opdrachtgever, of door aanvang van de uitvoering van de bestelling door GDC Networks. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, per e-mail of via een digitale Cloudsign link) of, indien is overeengekomen, schriftelijk (per brief) of mondeling plaatsvinden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt. Indien niet anders aangegeven zijn gemaakte offertes geldig gedurende 30 dagen. Een aanvaarding van de offerte in via de digitale Cloudsign link is evenwaardig als een schriftelijk akkoord. GDC Networks is uitsluitend aan haar offertes gebonden indien het akkoord door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Het annuleren van geaccepteerde offertes is niet meer mogelijk indien het materiaal is doorbesteld bij een leverancier. Als de offerte nog niet zou verwerkt zijn, kan dat na schriftelijke of elektronische bevestiging van GDC Networks geannuleerd worden voor een verwerkingskost van 10% van het offertebedrag. Dit laat het recht van GDC Networks om geleden schade (bijvoorbeeld gederfde winst) te vorderen, onverlet.

Artikel 3. Inhoud van de website

GDC Networks bepaalt grotendeels de inhoud van de website en draagt grote zorg voor de informatie erop. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om de website zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. GDC Networks behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

GDC Networks kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de website. Als gevolg hiervan, is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan GDC Networks niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Opdrachtgever zou kunnen lijden als gevolg van de op de website verstrekte informatie. Uitingen van GDC Networks, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de website of andere informatiekanalen, met betrekking tot onze diensten zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Als bepaalde inhoud van de website in strijd is met de wet, met de rechten van derden of met de goede zeden, moet de Opdrachtgever GDC Networks zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via mail zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden. Elke download vanaf de website is altijd op eigen risico van de Opdrachtgever. GDC Networks is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Opdrachtgever.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden GDC Networks niet. GDC Networks is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. GDC Networks is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. GDC Networks heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn.

Artikel 6. Uitvoering

GDC Networks mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen. GDC Networks mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden en zal de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de Opdrachtgever redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, krijgt de Opdrachtgever de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling. Beide Partijen zullen dan een minnelijke regeling treffen waarbij GDC Networks een oplossing voor de bezwaren aanreikt.

Artikel 8. Onderhoudswerkzaamheden

GDC Networks waarborgt dat zij haar systemen goed beheert en volgens de regels van de kunst beveiligt teneinde een optimale service te bieden. Technisch Onderhoud met mogelijke onderbreking van de dienst wordt voorafgaandelijk op onze website aangekondigd, zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding verkrijgt. In geval van hoogdringendheid, bijvoorbeeld omdat het de systemen nadelig zou beïnvloeden of de veiligheid in gevaar zou brengen wordt dit uitgevoerd zonder overleg met de Opdrachtgever. Eventuele nadelige gevolgen hiervan kunnen niet op GDC Networks worden verhaald.

Tussen Opdrachtgever en GDC Networks kan er een Service Level Agreement (SLA) worden bedongen om garanties te bedingen over de service-aspecten, uptime garantie, onderhoudsmomenten, reactie- en hersteltijden op storingen en incidenten en rechten op compensatie. Deze bevatten, maar zijn niet beperkt tot impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en waarborgen dat de toegang tot of het gebruik van de dienst ononderbroken of vrij van fouten zijn of dat gebreken in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

Artikel 5. Prijzen en betaling

Alle op de GDC Networks website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW tenzij anders vermeld en alle andere verplicht door de Opdrachtgever te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden. Indien leverings-, verzend-, reservatie- of administratieve kosten of andere overheidsheffingen worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Onze uurtarieven zijn op basis van urgentie:

 • Normal Priority tickets worden 9-5 op weekdagen ‘first-in-first-out’ behandeld aan een uurprijs van €80/u (excl. Btw). Is het druk dan is de wachttijd langer.
 • Voor High Priority tickets worden 9-5 op weekdagen de dag zelf beantwoord aan een uurprijs van €100/u (excl. Btw).
 • Voor Urgent Priority tickets worden 9-5 op weekdagen binnen de 2 uur beantwoord aan een uurprijs van €110/u (excl. Btw).
 • Voor Critical Priority tickets worden 24-7 enkel telefonisch aanvaard en per beschikbaarheid zo snel mogelijk opgenomen aan een uurprijs van €125/u (excl. Btw).
 • Voor Projectmanagement wordt er €60/u (excl. Btw) aangerekend. Onder Projectmanagement vallen administratieve als ook algemene helpdesk taken (waaronder maar niet beperkt tot regeling van afspraken, Q&A, opvolgen mails, IT-helpdesk, …)

Voor Tickets buiten de scope (bijvoorbeeld een Normal Priority ticket tijdens de avonduren zoals, maar niet beperkt tot simpele geplande herstart van apparatuur) wordt +€25/u gerekend bovenop de gekozen prioriteit. Verplaatsingskosten is forfaittair €50 (excl. btw) per verplaatsing, ongeacht de locatie van ons of de locatie van de Opdrachtgever.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de aangeboden IT-diensten en producten zoals het woordelijk wordt omschreven. Onze prijzen worden ook steeds afgerond naar het kwartier naar boven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. GDC Networks behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Indien een vast uurtarief is overeengekomen zal GDC Networks daarbij aangeven in hoeverre wijziging/aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit uurtarief tot gevolg heeft. Noodzaak of wenselijkheid van meerwerk kan nimmer reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst. Uurtarieven zijn jaarlijks aan te passen in functie van de marktsituatie. De prijs die is vermeld in de overeenkomst is bindend, tenzij er tussen het moment van bestelling en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde goederen verhogen. In dat geval is GDC Networks gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. De Opdrachtgever verklaart zich akkoord met het vergoeden van de kosten die GDC Networks maakt om enig incident dat in deze Voorwaarden wordt genoemd te onderzoeken en af te handelen. Al hetgeen de Opdrachtgever betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

De Opdrachtgever wordt verzocht om bij betaling het factuurnummer in te vullen. Alle facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, uitsluitend betaalbaar via overschrijving of een storting op het rekeningnummer van GDC Networks. De Opdrachtgever dient binnen een termijn van 30 dagen het totale factuurbedrag van de geleverde goederen en/of diensten over te schrijven naar GDC Networks op het vermeld rekeningnummer op de factuur of op de offerte.

Facturen worden elektronisch naar de Opdrachtgever verstuurd, tenzij hij een schriftelijke aanvraag indient deze per post te willen ontvangen. In dat geval is GDC Networks gerechtigd een meerkost aan te rekenen van €4,95 per verzonden factuur per post. In geval van niet-betaling van de factuur op de dubbel overschreden termijn van de vervaldag zonder ernstige reden wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is – het saldo verhoogd met een forfaitaire schadebeding van 15% op het totaal van de openstaande factuurbedragen met een minimum van €25 en een maximum van €1.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Elke door de Opdrachtgever formeel bevestigde of contractueel vastgelegde opdracht is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. In voorkomend geval komt het voorschot door de Opdrachtgever gestort, in mindering op de totale prijs voor de opdracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De Producten van GDC Networks zijn vervaardigd onder een streng kwaliteitssysteem. Desalniettemin kan er een defect optreden. Zowel binnen als buiten de garantieperiode, kan op een snelle en deskundige manier een herstelling van het toestel gebeuren, zonder dat dit afbreuk doet aan de levensduur ervan. Indien het Product niet werkt bij levering dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen zodat we de nodige stappen kunnen ondernemen. Ook defecten tijdens de garantieperiode meldt u ons best zo snel mogelijk.

 

De garantieperiode vangt aan op de datum van aflevering door GDC Networks van het Product bij de Opdrachtgever. Standaard geniet de Opdrachtgever 1 jaar standaard fabrieksgarantie op de geleverde toestellen. GDC Networks kan met de eindklant overeenkomen om de fabrieksgarantie op deze toestellen te verlengen al dan niet tegen betaling voor uitbreiding van de garantietermijn.


In het geval van een vervanging of herstelling, wordt gedurende deze periode de garantietermijn van het nieuwe toestel geschorst. Na de herstelling of vervanging begint er dus geen nieuwe termijn te lopen maar loopt de reeds begonnen termijn verder vanaf het ogenblik dat de herstelling of vervanging voltooid is.

 

Defecten die tijdens de garantieperiode zijn opgetreden worden kosteloos verholpen door het herstellen van het betreffende onderdeel of door de vervanging ervan, zodat het toestel teruggebracht wordt in de staat waarin het zich bevond voor het defect optrad. De defecte onderdelen die werden vervangen worden eigendom van GDC Networks.

 

Als hetzelfde defect tijdens de garantieperiode meermaals optreedt, of de herstellingskosten disproportioneel met de waarde van het toestel zijn, wordt in overleg met de Opdrachtgever een gelijkwaardige vervanging aangeboden. GDC Networks behoudt zich het recht voor in dit geval een vergoeding aan te rekenen a rato van de gebruiksperiode. Een gebrek moet terstond gemeld worden om verdere schade te voorkomen.

 

De garantie is niet van toepassing in volgende gevallen:

 

– kleine afwijkingen van de vooropgestelde kwaliteit die geen invloed hebben op de waarde of het goed functioneren van het toestel;

– wijzigingen aan constructie of uitvoering, die zouden aangebracht worden vóór de uitvoering van de bestelling, en die geen invloed hebben op de waarde of het goed functioneren van het toestel;

– schade veroorzaakt door verkeerde opstelling of installatie;

– inwerking van externe factoren, vb. transportschade, onzorgvuldig gebruik (waardoor schade ontstaat aan kwetsbare delen zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber), chemische en elektrochemische inwerking van water, weersomstandigheden, natuurverschijnselen;

onoordeelkundig gebruik of belasting;

– herstellingen of wijzigingen die door onbevoegde derden werden uitgevoerd;

afwezigheid van het identificatienummer van het toestel;

– een buiten de EU, Noorwegen of Zwitserland gekocht toestel, dat door technische specificaties niet of beperkt inzetbaar is;

– onvermijdelijke slijtage  – inherent aan gebruik  gebruik of door natuurlijke processen – aan delen, die volgens de gebruiksaanwijzing regelmatig moeten vervangen worden.

gebrekkige verzorging (vb. onregelmatige ontdooiing) en/of onderhoud;

– GDC Networks heeft het recht om de garantie op het Product te verwerpen indien de leverancier van GDC Networks diens productaansprakelijkheid jegens GDC Networks verwerpt. GDC Networks zal de Opdrachtgever hiervan alle bewijzen schriftelijk bezorgen ter controle indien dit geval zich zou voordoen.

– defecten veroorzaakt door niet originele toebehoren of onderdelen.


De garantievoorwaarden gelden voor in België op de markt gebrachte en in gebruik zijnde toestellen.
Indien het toestel dusdanig is geïnstalleerd (inbouw, plaatsing, ophanging) dat meer dan 30 minuten tijd nodig is voor het vrijmaken en terugplaatsen, worden de extra kosten in rekening gebracht. Schade veroorzaakt bij deze handelingen, valt eveneens ten laste van de Opdrachtgever.


In het geval van een inbreuk op de Voorwaarden door de Opdrachtgever, behoudt GDC Networks zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen, zoals het tijdelijk of permanent weigeren van toegang tot de diensten. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen geen aansprakelijkheid voor GDC Networks met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.


De Opdrachtgever begrijpt en accepteert dat GDC Networks in geen geval kan aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of morele schade. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot de schade voor winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma’s of gegevens of andere immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van het onvermogen om de dienst of informatie te gebruiken of een permanente of tijdelijke stopzetting van dergelijke dienst of de toegang tot informatie, of het verwijderen of corruptie van enige inhoud of informatie, of het uitblijven van enige inhoud of informatie op te slaan. De bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of GDC Networks op de hoogte is gesteld of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade in rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan. Onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming voor directe schade van GDC Networks jegens de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) niet meer bedragen dan de prijs, exclusief btw, bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van GDC Networks in de periode van één maand voorafgaand aan het verzuim van GDC Networks.


In geval van overmacht is GDC Networks gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. GDC Networks is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop GDC Networks geen invloed kan uitoefenen.

GDC Networks is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en GDC Networks kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. Gebreken in de materialen die voor GDC Networks verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken.

GDC Networks is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of data of applicaties of andere materialen, die niet door GDC Networks werd geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan GDC Networks niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten/diensten zou gebruikt worden, of het feit dat anderen dan GDC Networks wijzigingen aan de producten/diensten hebben aangebracht.

GDC Networks is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en schade wegens door GDC Networks gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

De Opdrachtgever vrijwaart GDC Networks voor alle schade die GDC Networks mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door GDC Networks geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:


– aanspraken van derden, werknemers van de Opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van medewerkers (werknemers en/of freelancers) van GDC Networks die ter beschikking zijn gesteld van de Opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

– aanspraken van derden, werknemers van GDC Networks daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf, waaronder begrepen misbruik van de hostingsdiensten voor illegale activiteiten op het internet;

– aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door GDC Networks geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor GDC Networks verborgen was.


Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor een back-up van alle data die de Opdrachtgever bezit. Dit heeft betrekking op de informatica-infrastructuur (webruimten, computers, mobiele apparaten, virtuele ruimtes, applicaties, etc.). GDC Networks kan dus nooit aansprakelijk gesteld worden voor dataverlies, vertragingen of (stroom- of internet-) onderbrekingen van de geleverde goederen en/of diensten.  GDC Networks kan inloggen op de systemen van de Opdrachtgever voor onderhoud in functie van een onderhoudscontact, zelfs zonder een uitdrukkelijk vraag door de Opdrachtgever middels een service request.

Artikel 7. Levering en levertijd

De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan GDC Networks bekend waren. Opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. De oplevering van haar diensten geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van de nodige gegevens door Opdrachtgever. Indien een overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van GDC Networks zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Indien de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. GDC Networks behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

De Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die GDC Networks nodig heeft ten behoeve van het verstrekken van haar diensten, op verzoek, ter hand te stellen van GDC Networks en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de Opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt GDC Networks haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

Artikel 12. Links naar andere websites

De website kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen GDC Networks en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

GDC Networks heeft geen controle over externe websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Opdrachtgever op de hyperlink klikt, verlaat hij de website en kan GDC Networks niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Artikel 14. Aantasting geldigheid - nietigheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. In een dergelijk geval zal deze bepaling vervangen worden door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

Het nalaten op gelijk welk moment door GDC Networks om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of enige andere uiting van GDC Networks en deze Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.

Artikel 9. Duur

Onze diensten worden aangeboden voor een periode van één (1) jaar (contractduur), tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van één (1) maand. De Opdrachtgever is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van één (1) maand te respecteren, die één (1) maand voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging. Zonder deze opzegging wordt de contractduur automatisch met één (1) maand verlengd en aangerekend zonder mogelijkheid tot enige terugbetaling door GDC Networks.

Indien de Opdrachtgever voor de vernieuwingsperiode annuleert, blijft de Opdrachtgever het resterende bedrag voor de contractsduur van één (1) jaar verschuldigd.

Artikel 16. Bewijs en communicatie

De Opdrachtgever aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Iedere communicatie tussen GDC Networks en de Opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door GDC Networks opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal tijdig en gratis alle informatie, gegevens en materiaal dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht rechtstreeks overmaken aan GDC Networks in een gebruikelijk formaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige copyrights, licenties of andere vereiste toestemmingen voor deze aangeleverde informatie, gegevens en materiaal. De Opdrachtgever zal GDC Networks onmiddellijk inlichten bij elke wijziging in naam, adres, e-mail, telefoonnummer, ondernemingsnummer, statuut of verandering van rechtsvorm.

Artikel 11. Beëindigen

De Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

 • de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden heeft en/of;
 • de Opdrachtgever heeft moedwillig daden verricht die zijn professionele relaties met GDC Networks, andere bestaande of toekomstige business partners, met haar leveranciers, met haar personeel, met andere klanten of met de overheid in het gedrang brengt, schaadt of onmogelijk maakt en/of;
 • GDC Networks goede gronden heeft te vrezen dat de klant in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen en/of;
 • de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot uitstel van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven en/of;
 • de opdracht, door nalatigheid van de Opdrachtgever, meer dan 6 maanden blijft open staan en/of;
 • de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is en overlijdt

Wanneer beide partijen deze overeenkomst/samenwerking beëindigen in onderling akkoord, kunnen de daarbij geldende modaliteiten vrij worden gekozen. Deze Voorwaarden zullen eeuwigdurend toegepast blijven totdat deze expliciet worden beëindigd door GDC Networks, zonder kennisgeving en op elk moment. De Voorwaarden kunnen niet worden beïnvloed door de beëindiging van deze overeenkomst.

Artikel 18. Toepasselijk recht - bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door Opdrachtgever aangeleverd wordt aan GDC Networks is eigendom van Opdrachtgever. Alle elementen en gegevens van de website die door de Opdrachtgever aan GDC Networks worden verstrekt voor plaatsing op een webserver, waaronder alle teksten, beelden, logo’s, grafieken, foto’s, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de Opdrachtgever.

In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de Opdrachtgever, waarborgt de Opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen en/of licenties beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op:

 • het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transfereren van de ene drager op de andere;
 • het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;
 • het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;
 • het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

De Opdrachtgever vrijwaart GDC Networks tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens. De Opdrachtgever maakt zich sterk voor het feit dat de titularis van de rechten op deze elementen voor de gehele duur van de bestelling afziet van zijn recht zich te verzetten tegen wijzigingen aan deze elementen of tegen hun associatie met andere teksten, verklaringen, elementen, enz. De Opdrachtgever aanvaardt dat GDC Networks in functie van de technische vereisten de opgeslagen elementen kan wijzigen. Dit onverminderd het eventueel recht van de auteur om zich te verzetten tegen wijzigingen die schadelijk kunnen zijn voor zijn eer of voor zijn goede naam.

De Opdrachtgever aanvaardt dat GDC Networks alle daden kan stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de webhosting service, waaronder:

 • de gegevens en/of elementen en de updates ervan kopiëren; zowel permanent als tijdelijk, ongeacht de vorm of de drager (onder meer ook elektronisch);
 • deze meedelen en/of ter beschikking stellen van de Internetgebruikers

Artikel 15. Aanvulling en wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. GDC Networks kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Opdrachtgever een bestelling plaatste.

GDC Networks behoudt zich het recht voor om de aangeboden producten en diensten op de website op elk moment, mits voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken. Indien de contractspartij binnen een termijn van één (1) maand geen bezwaar tekent tegen de gewijzigde voorwaarden, wordt de contractspartij geacht deze te hebben aanvaard.

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 17. Privacy

De verwerkingsverantwoordelijke is GDC Networks, een Besloten Vennootschap, handelend onder de handelsnaam “GDC Networks”, gevestigd te Desteldonkdorp 26, 9042 Gent, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE. 0753.924.976.

De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan GDC Networks bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van GDC Networks en diens medewerkers zou ontvangen. De Klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

GDC Networks verwerkt de basis-identiteitsgegevens en andere persoonsgegevens van de Klant, de (sub)onderaannemer(s) alsook andere bouwactoren, hun personeel, hun medewerkers, hun aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de klanten/leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en de veiligheid op de werf. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten) en/of het gerechtvaardigd belang van de relevante partij.

GDC Networks en diens leveranciers verbinden zich ertoe om deze persoonsgegevens alleen te verwerken met het oog op de voormelde doeleinden en dit in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming alsook alle vigerende wetten, decreten, verordeningen ter uitvoering ervan. Zij zullen deze persoonsgegevens alleen doorgeven aan Verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking.

GDC Networks en diens leveranciers zullen de nodige voorzorgen nemen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere ongeoorloofde toegang, diefstal, vernietiging, verlies, wijziging, verstrekking, reproductie of verspreiding, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig. De Verwerkers van GDC Networks verbinden zich er toe dezelfde verplichtingen op te leggen aan de ondernemingen en organisaties waarop GDC Networks beroep doet. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Benieuwd naar onze diensten?

Ontdek wat we voor u kunnen betekenen

small_c_popup.png

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Let's have a chat